Seminář Národní identita

Akademie Moravští bratři semináře na téma Národní identity


Pomáháme jednotlivcům, organizacím a národu ujasnit si svoji identitu předložením přesného historického výkladu událostí českých dějin, od předhusitského období po misie Moravských bratří. Odstraněním chyb a nepřesností v pohledu na minulost, kterých se mnohdy nevědomky všichni dopouštíme, pomáháme a motivujeme k uvědomění, dalšímu růstu a stabilitě.

Téma přednášek a seminářů

 • popis historických událostí od předhusitského období po misie Moravských bratří, jenž mají dodnes zásadní vliv na tvář Evropy i celého světa
 • celé téma je prezentováno jako ucelený strhující příběh, na sebe logicky navazujících událostí
 • výklad z pohledu postav, událostí, společenských myšlenkových proudů, příčin a následků změn
 • představení nejvýznamnějších postav:
 • Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Žižka, Petr Chelčický, Petr Vok, Karel st. ze Žerotína, Jan Amos Komenský, Kristián David, hrabě Zinzendorf a hlavní postavy hnutí Moravských bratří
 • okolnosti vzniku Bible Kralické, klenotu českého jazyka
 • objasnění historických faktů, které pomáhají pochopit nejen minulost, ale i přítomnost a budoucnost národa
 • pro křesťany motivace k víře, k odhodlání žít s Bohem a pro Boha, mnohdy uvědomění si svého poslání
 • pro všechny Čechy i Moravany seznámení se svými duchovními kořeny

Přinášené hodnoty

 • budování zdravé národní identity, založené na předložených historických faktech, zasazených do širšího evropského kontextu
 • představení vnitřních hodnot kladných historických postav v českých dějinách, které svým významem přesahují hranice země i své doby
 • objasnění významu vzdělání a vlivu vzdělanosti na společenskou úroveň, kulturu a ekonomiku, stejně jako na uvědomění si vlastní existence jednotlivce
 • náležité porozumění společenskému přínosu těch, kteří byli ochotni se obětovat pro druhé